Plynom izolovaný rozvádzač vysokého napätia PrimeGear ZX0

PrimeGear ZX0 je najmladším členom rodiny primárnych plynom izolovaných rozvádzačov ABB.

Pri návrhu tohto rozvádzača sme sa snažili dodržať najnovšie štandardy a požiadavky na šetrenie životného prostredia. Našou snahou je vyrábať výrobky a navrhovať riešenia, ktoré nájdu pozitívne uplatnenie v energetike a v priemysle.

VN rozvádzače a ich komponenty patria k najdôležitejším prvkom elektrických prenosových a distribučných sietí. Ich všestranné funkcie a ponúkané technické riešenia prispievajú jednak k bezpečnosti personálu, ale takisto zaisťujú spoľahlivosť dodávky elektrickej energie. ABB ako popredný výrobca technologických zariadení má v tejto oblasti viac ako 30 rokov skúseností a znalostí, ktorými zlepšuje svoje súčasné produktové portfólio.

Hlavné vlastnosti VN rozvádzača PrimeGear ZX0: menovité napätie 24 kV, prúd 1250 A, skratový prúd 25 kA. Konštrukcia tohto rozvádzača je modulárna a každé pole má svoj samostatný plynový priestor. Jednotlivé polia pozostávajú z plynom izolovaného modulu (A), z modulu (B) s hlavnými zberňami izolovanými silikónom, z modulu (C) s káblovým oddielom, z modulu nízkeho napätia (D) a z modulu (E) s ovládacími mechanizmami. Šírky jednotlivých polí podľa požadovaných parametrov môžu byť 450 mm, 500 mm a 600 mm.

Klasifikácia odolnosti proti vnútornému elektrickému oblúku podľa IEC 62271-200 je IAC AFLR. Kategória straty plynulosti prevádzky je LSC-2, PM. PrimeGear ZX0 je vhodný pre použitie v extrémnych prevádzkových podmienkach do teploty -15°C. Podľa normy IEC 61850 umožňuje použiť senzory prúdu a napätia. Prístrojové transformátory prúdu a napätia sa umiestňujú mimo plynového priestoru. V rámci ABB Ability s modulárnou jednotkou SWICOM je možné zabezpečiť monitorovanie a diagnostiku zameranú na sledovanie stavu nainštalovaných zariadení a na základe toho predpovedať poruchy.

Hlavným komponentom VN rozvádzača PrimeGear ZX0 je vákuový vypínač typu VD4X0. Tento fixne nainštalovaný vypínač predstavuje trojfázový výkonový spínací prístroj. Jeho hlavné časti sú ovládací mechanizmus a tri póly obsahujúce vákuové zhášadlá. Póly vypínača sú umiestnené vnútri plynového modulu, ktorý je naplnený izolačným médiom (suchým vzduchom alebo fluoridom sírovým), a sú preto chránené pred vplyvom vonkajšieho priestoru. Ovládacím mechanizmom vypínača je motoricky natiahnutá pružina.

Ďalším hlavným komponentom je trojpolohový odpojovač, čo znamená kombináciu odpojovača a uzemňovača. Tri polohy tohto spínacieho prístroja (pripojený, odpojený a uzemnený) sú definované mechanickou konštrukciou prístroja. Nie je možné teda, aby odpojovač bol súčasne pripojený k hlavným zberniam a uzemnený. U trojpolohového odpojovača sú použité nožové spínacie kontakty. Spínacie komponenty trojpolohového odpojovača sa nachádzajú v plynovom priestore poľa, blok ovládacieho mechanizmu je prístupný z modulu s ovládacími mechanizmami. Trojpolohový odpojovač je možný ovládať manuálne alebo motoricky. Mechanické ovládacie prvky a indikátory ovládacieho mechanizmu sú prístupné cez kryt modulu s ovládacími mechanizmami.

Vonkajšie kužeľové káblové priechodky typu C podľa štandardu EN 50181 zafixované plynotesne do steny medzi plynovým modulom poľa a káblovým oddielom umožňujú pripojenie káblov a zvodičov prepätia do VN rozvádzača. Možnosť pripojenia káblov vo výške 700 mm zaisťuje dobrý prístup pri montáži. Pokiaľ odmontujeme kryt káblového oddielu, zaistíme si prístup ku káblom z prednej strany rozvádzača.

Kategórie and Tagy
O autorovi

Zoltán Bálint

Špecialista technickej podpory predaja. Zaoberá sa návrhom primárnych a sekundárnych rozvádzačov vysokého napätia pre priemysel, železnice a distribučné siete. Má na starosti portfólio vzduchom a plynom izolovaných VN rozvádzačov.
Komentovať článok