Partnering är en win-win för många parter

Gamla lösningar fungerar inte alltid på nya utmaningar. Därför måste vi ibland hitta nya vägar att gå. Att arbeta i samverkan är ofta en bra idé.

Idag har många av er kunder stora utmaningar av vitt skilda slag. Hög medelålder och brist på kompetens i branschen är några  av dem. En annan är vårt elnät, som är ett av Europas äldsta och i stort behov av modernisering. Ytterligare utmaningar hänger samman med att en stor del av dagens tillväxt drivs av investeringar i förnybar energi och nya industrier som exempelvis datacenter.

För att möta dessa utmaningar behöver vi tillsammans med er accelerera och tänka i nya banor. Ett sätt att göra det är att arbeta tätare tillsammans. Genom samverkan och partnering sparar ni både tid och pengar.

I alla upphandlingar är priset centralt; ni kunder vill ha god kvalitet till rätt pris och i rätt tid. Traditionellt sett tilldelas oftast den leverantör som kan uppfylla beställarens krav till lägst pris ett projekt. Det kan vara nog så bra, men om en beställare vill sänka kostnader och korta genomförandetiden finns ett bättre sätt att möta de utmaningar man står inför. Genom att fokusera på samarbete, där leverantörens kunskap, referenser och genomförandeförmåga är centralt, kommer man nämligen längre. Nyckeln till framgång är att handla upp leverantören av en elkraftsanläggning redan till projekteringsstarten.

På ABB Power Grids har vi ofta arbetat under partneringliknande former och vi är vana att hjälpa dig som kund redan från förstudie och projektering. Att ta det sättet att arbeta ett steg längre och genomföra projekt enligt en uttalad partnering- och samverkansmodell ger flera fördelar. Det minskar riskerna, höjer kvaliteten och tempot samtidigt som innovationsgraden ökar. Det gör projekten effektivare och i slutänden lönsammare för alla parter.

Att ett och samma team hos er och ABB Power Grids jobbar ihop från projektering till färdig anläggning ger flera fördelar. Tänk så enkelt det är när man känner varandra och vet vem som kan göra vad. Delar av designarbetet kan flyttas från genomförandefasen till projekteringsfasen, och komponenter med lång ledtid kan beställas redan innan vi börjat med genomförandet. Det ger fördelar både för er och för oss.

ABB Power Grids är ett stort företag – med allt vad det innebär. Våra processer kan ibland upplevas tunga, men de finns där av en anledning: de ger bra projekt. Vi har lång erfarenhet och djup kunskap kring elkraft, men även interna experter inom miljö, kvalitet, hälsa och säkerhet, juridik och kommunikation. Deras kompetens kan skapa ett stort mervärde för dig som kund, speciellt när vi samarbetar.

Ju större och mer komplext ett projekt är, desto bättre passar det att arbeta enligt en partneringmodell. Men också mindre projekt med utmaningar av olika slag gynnas av samverkan. Även uppgradering av en liten elkraftstation kan ha delar som är svåra att reda ut på egen hand, där vi gemensamt kan göra projektet effektivare.

Tony Moberg, Försäljnings- och Anbudschef på ABB Power Grids

Att arbeta i partnering passar de flesta. Det är utmärkt för ett elnätsbolag som har mer fokus på drift än utbyggnad av stationer. I många olika typer av industrier vet jag att ABB Power Grids kan tillföra oerhört mycket. I ett partneringprojekt lägger vi ihop summan av våra kompetenser. Det inte ni som kund kan, det vet vi.

För att lyckas i partnering måste båda parterna ha samma vilja att samverka. De som jobbar i projektet måste vara beredda på att hänga av sig företagskepsen för att i stället sätta på sig projekthatten. I partnering arbetar vi i en gemensam organisation med gemensamma mål och gemensam ekonomi. Dessutom måste vi arbeta efter gemensamma värderingar, där respekt, tillit och transparens är centralt.

Att arbeta på det sättet för med sig en trevlig bonus: teamkänsla och en god arbetsmiljö. När jobbet inte handlar om att med alla tillgängliga medel hämta hem en lågt prissatt affär, utan i stället är en samlad strävan mot gemensamma mål, så är förutsättningarna att trivas stora. Och om vi kan visa att vi jobbar på ett modernt sätt så tror jag dessutom att det här kan hjälpa branschen att rekrytera unga medarbetare.

Partnering är med andra ord inte bara en win-win för de som är inblandade i ett projekt, det är en samverkansform som ger ringar på vattnet och vinster för många fler.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till mig eller någon av mina kollegor på ABB Power Grids!

Categories and Tags
About the author

Tony Moberg

I'm leading the sales and tendering team within ABB Power Grids and we are working on a fast changing international arena.
Comment on this article