Digitalisering hjälper oss lösa effektkapacitetsbristen

Kan vi lita på att bilen verkligen laddas när vi sätter i kontakten? Att lampan tänds även de dagar som det är vindstilla?

Är vi och vår teknik redo för den energiomställning som pågår?

Att hållbar kraftförsörjning är avgörande för framtiden är de allra flesta överens om. För att världen ska nå Agenda 2030:s mål om en global temperaturhöjning på max två grader krävs en stor omställning. I Sverige har vi som mål att bli helt fossilfria; år 2040 ska all vår elektricitet komma från helt förnybara energikällor. Att även marknadskrafter verkar för förnybar energi är förstås positivt.

Det är en spännande tid av energiomställning vi befinner oss. Inom sex-sju år kommer det att tillkomma större produktionskapacitet av sol- och vindenergi i världen än den årliga belastningsökningen. Men nya tider innebär också nya utmaningar: Den pågående energirevolutionen ställer nya krav på elnäten, som behöver förstärkas och kunna fungera på andra sätt när mängden förnybar energi ökar och vi får in nya laster i elnätet. När vi lämnar energiproblem bakom oss möter vi i stället effektproblem.

Effekt blir en bristvara

Våra städer växer och Stockholm beräknas exempelvis växa med 30 % till 2045, den snabbast växande huvudstaden i Europa, vilket kommer innebära ett ökat effektbehov. Vi ser redan idag konsekvenserna av att effekten inte räcker till – effektkapacitetsbrist. Konsekvenserna är att vissa stadsdelar inte kan expandera och att det är svårare för nya industrier att etablera sig.  Vi ser även en utmaning med att integrera den växande elbilsflottan med sitt ökade effektbehov. Det handlar alltså inte om energibrist – utan om flaskhalsar i elnätet som resluterar i effektbrist.

Effektbehovet ökar samtidigt som vi behöver integrera allt mer intermittent elproduktion. Hur vi balanserar och styr elproduktion och förbrukning i nätet för att få en stabil elförsörjning är en av de stora utmaningarna framöver. Om effekten inte finns samtidigt som efterfrågan måste man vidta åtgärder.

Digital teknik lösningen

För att lösa problemen med effektkapacitetsbrist måste vi agera nu. Och det måste gå fortare än till exempel vad en utbyggnad och förstärkning av elnätet skulle ta. Lösningen finns i modern teknik. Digitaliseringen skapar enorma möjligheter till nya innovationer för ett hållbart samhälle, och den är helt nödvändig för att optimera nyttjandet av alla komponenter i elsystemet.

Lösningen på effektkapacitetsbristen stavas bland annat laststyrning, prediktivt underhåll, energieffektivisering, mikronätslösningar och energilager. Det är teknik som finns redan idag. ABB har digitala lösningar, produkter och mjukvara för att optimera energiflöden. Vi kan digifiera och sätta sensorer på elnätets komponenter för att styra dem optimalt.

Digitala transformatorstationer kan, till exempel, möjliggöra fjärrstyrd, mjukvaruaktiverad styrning och drift av kraftsystem via fiberoptiska kablar, vilket ersätter traditionella analoga signaler via kopparledningar. Dessa funktioner gör det möjligt för elnätet att reagera på snabba förändringar i tillgång och efterfrågan, samt låta systemoperatörerna fjärrövervaka tillståndet för vitala tillgångar.

Ett annat exempel är ABB Ability™ Ellipse®️APM (Asset Performance Management) en programvarulösning för att ge insikter kring hälsa och prestanda för att förhindra kritiska fel samtidigt som kostnaderna för livscykeln optimeras.

I vårt digitala erbjudande ABB Ability™ finns lösningar för hela kedjan, från produktion till konsumtion.

Det finns bara en väg framåt, och den är den mot en hållbar framtid. Resan dit är ingen solotripp. Därför måste vi fortsätta att utveckla produkter och tjänster för hållbar energiförsörjning i nära samarbete med våra kunder och partners. Det ser jag fram emot att göra.

Categories and Tags
About the author

Erik Persson

Jag började nyligen som affärsutvecklare men har 10 års erfarenhet som forskare inom Corporate Research med bakgrund som maskiningenjör. Kraftsektorn är en enormt föränderlig värld och det är väldigt tillfredställande att kunna vara med att påverka framtiden för våra kunder. Jag är övertygad om att framtiden är elektrisk och en av de största drivkrafterna för mig är att kunna hjälpa till att skapa ett hållbart samhälle.
Related stories
Comment on this article