Digitalisering skapar nya affärsmodeller

Ny teknik möjliggör nya arbetssätt och samarbetsformer.

För industrin innebär detta ett skifte från stora, tungrodda och kapitalintensiva projekt, till snabb, agil implementation med närmre samarbete och snabbare avkastning. Men detta kräver ett nytt sätt att arbeta.

En beprövad metod

Under 80- och 90-talets automationsvåg automatiserade industrin sina processer, vilket både ökade effektiviteten och höjde produktiviteten. Detta följdes av investeringar i ERP-system samt centralisering av nyckelfunktioner inom IT, för att möjliggöra en effektiv styrning av stora organisationer och företag. Dessa förändringsprojekt var traditionella, kapitalintensiva, åtaganden med ett tydligt start och slutdatum. Avkastningen kom från effektiviseringarna som uppnåddes därefter, vars följder vi fortfarande kan dra nytta av.

En annan sorts revolution

I den fjärde industriella revolutionens tidevarv sägs data hålla nycklarna till nya höjder inom produktivitet och effektivitet. Tydligt är att nya sätt att samla in och använda information, data, kan frigöra värde på flera nivåer för dagens industri. Vad många företag dock riskerar är att hamna i gamla mönster, med stora investeringar i processer och infrastruktur för storskalig informationsinsamling och lagring, i form av centraliserade ”data lakes”, där löftet om ” big data” hägrar. Men tekniken är som vanligt bara ena sidan av myntet.

Den nya och den gamla världen

För att uppnå förbättringar som går att mäta på sista raden behövs fortfarande en kombination av den uppkopplade och den fysiska världen, sensordata och manuella mätningar och inspektioner, det gamla och det nya. För att nyttja informationens fulla hävstång krävs nära samarbeten mellan experter över hela organisationen samt dess servicepartners.

Genom att kombinera kännedom om de lokala förutsättningarna för drift och process, samt domänkunskap om ingående komponenter och system, med rätt data kan drift- och underhållspersonal identifiera och prioritera potentiella problem, och agera på dessa för att säkerställa produktivitet och tillgänglighet.

Utan ett ekosystem som tillhandahåller detta sitter man som organisation på stora mängder data, men saknar verktyg och kompetens för att realisera dess värde. Detta riskerar att leda till digitaliseringsprojekt utan avkastning, och i förlängningen till minskad konkurrenskraft och lönsamhet.

Det finns dock ett bättre sätt.

En ny samarbetsmodell

Den fjärde industriella revolutionen medför investeringar i både ny teknik och utrustning. Det riktiga värdet kommer däremot från att snabbare identifiera och lösa problem genom nya former av samarbete. I det nya sättet att arbeta är partnerskapet nyckeln. Hos våra kunder behöver vi jobba ihop med både drifts- och underhållsansvariga för att snabbt, genom delad domänkunskap, processexpertis och kontextuell analys avgöra åtgärder som avhjälper flaskhalsar och förbättrar produktivitet och lönsamhet. Vi har därför utvecklat en verksamhetsmodell som ger oss möjlighet att tillsammans med våra kunder dela data, analyser och expertis snabbt, säkert och effektivt.

Digital Operations

Den nya funktionen Digital Operations ställer hela ABB:s expertis samt vår digitala portfölj, ABB Ability™️, till kundens förfogande. Via vårt Collaborative Operations Centerkanaliseras rätt expertis i rätt tid, direkt till våra kunder. Med ny teknik, molnberäkning och -databaser, ökad konnektivitet och remote monitoring kombineras med ABB:s djupa domänkunskaper och kundens processexpertis för att tillsammans lösa deras problem.

Digital Operations förändrar även affärsmodellen för samarbete. Det naturliga blir att avtala om resultat och utkomster. Leverantör och kund kommer gemensamt överens om en road-map för implementering samt mål för produktivitet och lönsamhet. Här finns det finns utrymme för både traditionella avgiftsmodeller samt mer avancerade risk/vinst-delningsmodeller.

”Closing the loop”

Digitalisering handlar inte bara om att samla in stora mängder data och att försöka manipulera den på olika sätt. Det möjliggör, och kräver, att vi samarbetar på nya sätt för att gifta samman information och expertis. Digital Operations ger möjlighet att överbrygga traditionella silos och lösa problem tillsammans. Vi kan ”close the loop”, inte bara mellan data och experter, utan även mellan människor och organisationer för att realisera potentialen, i form av ökad produktivitet och lönsamhet, som digitaliseringen medför.

Med ny teknik, nya arbetssätt och en delad vision kan vi ta klivet fram tillsammans. Och då kan vi bara vinna.

Om ABB Ability

På ABB har vi samlat hela vårt digitala kunnande under namnet ABB Ability. Under hela hösten kommer vi att dela med oss av inspiration och kunskap i tio städer runt om i Sverige – ABB Ability Tour. Läs mer om ABB Ability Tour.

Let’s write the future. Together.

Categories and Tags
About the author

Martin Björnmalm

Började på ABB som trainee och har de senaste två åren jobbat som affärsutvecklare för vår svenska serviceverksamhet innan jag nyligen klev in i rollen som ansvarig för sälj och affärsutveckling för Digital Operations. Jag är stolt över hur vi tillsammans med våra kunder jobbar med att ständigt förbättra svensk industri och vässa svensk konkurrenskraft, och är fast övertygad om att det är genom att utveckla samarbetet på lokal nivå, samtidigt som vi tänjer teknikens gränser, vi når nya höjder.
Comment on this article