Så tar du kontroll över dina processlarm

ABB DCS Collaboration Arena, Marseille, France. Photo: Matthieu Colin

För att förhindra att larmsituationen på ditt företag blir ohållbar måste du ta kontroll. För arbetsmiljön, för säkerheten och för produktiviteten.

Många pratar om den fjärde revolutionen inom industrin där ”Internet of Things, Services and People” och digitaliseringen är det som präglar Industri 4.0 allra mest. Detta i kombination med utvecklingen mot centraliserade kontrollrum som hanterar flera anläggningar vilka är spridda geografiskt, öppnar för enorma möjligheter liksom utmaningar. Det kommer ställa helt nya krav på operatörseffektivitet, inte minst vad gäller larmsystemet.

Den reaktiva larmsituationen är produktivitetens akilleshäl

I min roll som produktchef arbetar jag nära många olika aktörer inom processindustrin. En gemensam nämnare är att larmsystemets fördelar och syfte i många fall urholkas av en ansträngd och reaktiv larmsituation. Långa och svårtolkade larmlistor blir snarare en belastning än vad det avsågs att vara – ett vägledande verktyg för operatörseffektivitet och produktivitet. En ansträngd larmsituation döljer produktivitetshämmare i form av avvikelser, oplanerade stopp eller i värsta fall skada på person eller maskin. Låter det okej? Inte? Det kan låta som en utopi, men under normal drift bör larmlistan vara tom. Helt tom.

Varför ser det ut så här?

Jag tror att situationen uppkommit för att företag fortfarande saknar strategi, processer och regelverk för att hantera larmer. När nya projekt programmeras saknas därför riktlinjer för den enskilde ingenjören, vilket får till följd att hen väljer att larma för alla tillgängliga signaler, då konsekvensen att välja bort larmer kan vara stor. Under anläggningens livstid förvärras situationen alltjämt, till att slutligen bli en ohanterbar situation. Det blir då svårt att hitta vägar för hur och var ett arbete skall påbörjas. Ofta saknas också resurser, mandat och verktyg för att ta sig an uppdraget på ett kraftfullt och effektivt sätt.

Så vad kan vi göra för att återta kontrollen?

Mina erfarenheter visar att arbetet med larm inte kan bedrivas som punktinsatser, det handlar om ett medvetet och ständigt förbättringsarbete. Arbetet kräver metoder anpassade och formade efter de gällande standards vi har tillgängliga. Därtill krävs en struktur och organisation som möjliggör och underlättar förändringsarbetet.

Vi jobbar efter en iterativ arbetsprocess, som tar stöd mot anläggningens larmfilosofi för att identifiera vilka larm som bör åtgärdas. Det kan handla om att rationalisera bort, konfigurera om eller hantera dem med avancerade larmfunktioner som finns i system 800xA. På anläggningen utses en larmgrupp, vars syfte är att med hjälp av sina processkunskaper och beslutsmandat säkerställa att antalet larm minimeras – med förbättrad säkerhet.

Börja så här

OK, säger du. Men vi har inte den tiden och resurserna. Låt mig då ge dig några tips på saker som förbättrar hanteringen av larmen för att du så småningom får full kontroll.

  1. Börja med att ta fram en gällande larmfilosofi
  2. Forma en arbetsgrupp med olika roller som vill arbeta med förbättringar
  3. Ta hjälp utifrån! Tillgång till expertis och verktyg är en framgångsfaktor
  4. Dela upp arbetet i mindre beståndsdelar

Jag ser att larmsituationen ute hos många företag är besvärande på gränsen mot ohållbar, och är i många fall att betrakta som ett arbetsmiljöproblem för driftpersonalen – för att sedemera fortplanta sig till underhållsorganisationen. Trender visar att inom kommande 5-10 år kommer antalet larm per operatör öka dramatiskt som en följd av att vi integrerar allt mer enheter och sensorer. Har du råd att vänta?

Börja arbeta med dina larm redan nu för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Ta kontroll över dina processlarm och säkerställ att larmsystemet blir ett vägledande arbetsverktyg.
För arbetsmiljön, för säkerheten och för produktiviteten.

 

Categories and Tags
About the author

Johan Granström

Jag började på ABB 2012 som Projektledare på Industrial Automation och är idag portföljansvarig för våra tjänster och erbjudanden inom Styrsystemservice. Det finns en enorm potential att med hjälp av digitala verktyg, nya arbetsmetoder och mer samverkan öka Svensk industris konkurrenskraft. Att från data skapa nya insikter som ökar er tillgänglighet, produktivitet och samtidigt öppnar möjligheten för att ta del av nya digitala lösningar.
Comment on this article