SF6 – en gas med unika egenskaper

Gasisolerade högspänningsställverk vinner terräng och fördelarna är många. Men frågan som många funderar över är: Hur är det egentligen med SF6-gasen?

SF6 är på många sätt en fantastisk gas med unika egenskaper. Det är en industriellt framställd gas som är väldigt elektronegativ, vilket gör att den både är utmärkt som isolationsmedium och även för släckning av ljusbågar som uppstår vid brytningar. Gasen är inte giftig och inte skadlig för människor under normala förhållanden. På grund av dessa egenskaper har den sedan 1980-talet helt tagit över andra isolations- och brytmedium i högspänningsapparater och finns idag i alla högspänningsställverk. Det är tack vare SF6-gasen som gasisolerade ställverk kan bli så oerhört kompakta och rymmas på en väldigt liten yta.

Som så ofta har även bra saker en baksida

Just de egenskaper som gör gasen så bra för elektriska tillämpningar gör att den tråkigt nog också är väldigt växthusdrivande om den kommer ut i atmosfären. Man brukar räkna om saker som bidrar till växthuseffekten i koldioxidekvivalenter, och då är SF6 i runda slängar 22 000 gånger så växthusdrivande som koldioxid, och är därmed en av de allra starkaste växthusgaserna.

Det här kan ju förstås verka väldigt graverande när alla talar om hur den globala uppvärmningen kan hejdas. Det finns dock anledning att nyansera bilden lite. I ett modernt gasisolerat ställverk har mängden gas reducerats kraftigt jämfört med för 20-30 år sen när tekniken var ny, i vissa fall uppåt 60-70%. SF6-gas kan också renas och återvinnas i princip hur många gånger som helst, efter att apparaten tjänat ut. Med normal användning och korrekt hantering är det endast väldigt små mängder gas som når atmosfären och kan orsaka skada. Det totala bidraget till den globala uppvärmningen från fluorföreningar som SF6 är också väldigt litet. Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental panel on climate change) står dessa gaser för 2% av alla växthusgaser från mänskliga aktiviteter, och då kommer det största tillskotten från gas som används i kylanläggningar. Som jämförelse står köttproduktion ensam för ca 15% av världens totala utsläpp enligt siffror från IPCC.

Ett GIS-ställverk är så kompakt att det oftast kan uppföras på befintlig ställverksplan

Även om ett varmare klimat är det stora hotet för vår framtid finns ju också andra miljöaspekter att ta hänsyn till, som till exempel hur vi använder odlingsbar mark. Med förändrat klimat kommer många områden i världen inte att kunna användas för odling, samtidigt som världens befolkning fortsätter att växa. För Sveriges del däremot verkar till exempel SMHI:s prognoser tyda på att skördarna kan öka framöver. Att då använda mark som man kan odla mat på för att bygga saker som köpcenter och ställverk är kanske inte hållbart i längden. När ett befintligt utomhusställverk ska byggas om är det vanligt att man bygger ett nytt ställverk bredvid, eftersom det är svårt, dyrt och farligt att uppgradera det befintliga utan att ta det ur drift. Ett GIS-ställverk är så kompakt att det oftast kan uppföras på befintlig ställverksplan utan att ny mark behöver tas i anspråk.

Finns det då något ytterligare man kan tänka på för att minska miljöpåverkan i vår bransch? Personligen tror jag att vi borde börja titta på allvar på förlusterna i våra anläggningar. Som Maud Olofsson sa under sin tid som energiminister är den kilowattimme som aldrig produceras den billigaste och miljövänligaste kilowattimmen.

Hur kommer framtiden att te sig för SF6-gasen?

Som ABB har rapporterat om pågår ett intressant pilotprojekt med ett gasisolerat ställverk som inte innehåller SF6. ABB har också under många år forskat på helt nya tekniker, som till exempel brytare som använder halvledarteknik och därmed inte behöver någon gas. Om det blir något av detta eller kanske något helt nytt och ännu inte påtänkt som kommer att ersätta gasen vet jag inte, bara att det kommer att ske. Tills dess kommer vi att fortsätta att använda SF6 i våra högspänningsställverk. Som tillverkare och brukare har vi därmed ett stort ansvar att göra det på ett ansvarsfullt sätt och verkligen se till att inte mer gas än nödvändigt når atmosfären.

Läs också: Varför väljer fler elnätbolag gasisolerade ställverk?

 

Categories and Tags
About the author

Anna Knapp

Jag började på ABB som brytarkonstruktör 2002. Därefter har jag jobbat med försäljning av kraftprodukter på svensk marknad och varit chef för teknik- och anbudsverksamheten. Sedan 2014 arbetar jag med anläggningsförsäljning och har förmånen att tillsammans med elnätbolag hitta hållbara kraftlösningar till det svenska elnätet. Jag är utbildad inom elkraftteknik och har dessutom en examen från Journalisthögskolan. Personlig merit: 2013 var jag med i frågeprogrammet ”Vem vet mest” där jag lyckades ta hem segern för hela veckan.
Comment on this article