Kan elnätsregleringen ge oss smartare elnät?

Vid årsskiftet 2015/16 börjar den nya elnätsregleringen gälla. Byte av gammal utrustning blir mer lönsamt och det gäller att tänka smart för max avkastning.

Nästa år träder den andra fyraårsperioden av elnätsregleringen i kraft. Denna är som tidigare en förhandsreglering men några förändringar har införts i modellens uppbyggnad. Incitament för elnätsföretagen att upprätthålla god leveranskvalitet kvarstår. Nytt är att elnätsförluster till viss del tas med som ett incitament, ökade förluster innebär avdrag på intäktsramen, och på motsvarande sätt innebär sänkta förluster ett tillskott.

Utrustningen får en bestämd livslängd

Kalkylräntan är fortsatt omstridd, men förutom det har det faktum att kapitalbasen, det vill säga utrustningen i elnätet, nu får en bestämd livslängd väckt en del frågor. Den ekonomiska livslängden är tillsammans med den successiva revideringskomponenten satt till 50 år för anläggningar för överföring av el samt 12 år för mätare och system. När livstiden har passerats bidrar dessa anläggningsdelar inte längre till intäktsramen.

Det har visat sig att stora delar av elnätet är äldre än 38 år och de kommer således att passera 40-års-strecket redan under reglerperioden (2016-2019). När det gäller mätare och system kommer huvuddelen att vara äldre än 10 år när nästkommande reglerperiod träder i kraft 2020. Man kan därför förutse att elnätsföretagen nu kommer att se över sina strategier och gå från underhållsstrategi till en mer uttalad strategi att byta ut äldre delar i elnätet.

Hur investerar man på smartast möjliga sätt?

En viktig fråga blir ju då hur man säkerställer att varje investerad krona maximerar intäktsbasen. Jag menar att en smart investering inte handlar om att byta ut gammal utrustning mot ny. Smarta investeringar handlar om att få in ny teknik och värdera vad den kan bidra med; information, lägre underhållskostnader, effektivare drift, färre och kortare avbrottstider, möjlighet att integrera mer förnybar el och lägre energiförluster. Om man tar med detta i beräkningen kan man utnyttja samtliga styrparametrar i modellen för att maximera sin intäktsram, samtidigt som man gör näten smartare och mer rustade för nya krav.

Tänk smart, tänk nytt!

Min uppmaning är att tänka smart, byt inte bara ett mot ett, utan passa på att få in ny teknik och vinn mer. Då kan elnätsregleringen även bidra till ett smartare elnät och effektivare utnyttjande av resurserna.

 

Categories and Tags
About the author

Claes G. Wedén

Under mina 34 år på ABB har jag hela tiden arbetat med elkraftmarknaden i olika roller och inom olika områden. Jag har utbildning inom elkraftteknik och marknadsekonomi. År 1981 började jag som konstruktör av relä-och kontrollutrustningar och har sedan gått vägen via idrifttagare, säljare, säljchef, kundservicechef till att nu vara marknadschef för Svensk Försäljning Power Products och Systems. Jag är glad över att få vara med om utvecklingen av den svenska elmarknaden och tekniska lösningar som möter dagens utmaningar.
Comment on this article