Vi behöver en energipolitik som värnar både om jobben och klimatet

Som intresserad av energifrågor lever jag i en gyllene tidsålder. Nästan dagligen kommer nyheter om framsteg, innovationer och tekniska landvinningar.

Den globala elenergimarknaden förändras snabbt, påverkad av faktorer som urbanisering, en växande medelklass och brist på vatten. Men också av positiva tekniska framsteg, som att det blir allt billigare att producera sol- och vindkraft. Idag står de för fyra procent av den globala energianvändningen, men fortsätter tillväxten i samma snabba takt som nu skulle sol och vind att stå för hälften av jordens elenergiförsörjning runt år 2030.

De svenska energiförutsättningarna skiljer sig en del från omvärldens. Med vattenkraften som bas har vi redan en energimix nästan fri från koldioxidutsläpp. Vi har relativt goda vindförhållanden och gott om plats för landbaserad vindkraft. Men vi har också stora säsongsvariationer i energibehov och vi är beroende av bra sjökabelteknologi för att koppla ihop oss med kontinenten. Och vi har en industri, som med hänsyn till energitillgång och kostnad för den, måste ges förutsättningar att konkurrera på lika villkor som omvärlden.

De här specifika förutsättningarna bör ligga till grund för Energikommissionens förslag till ny energipolitik. Svensk energipolitik står inför många viktiga vägval framöver och jag ska ge tre exempel som är viktiga för vår energiförsörjning: transmissionsnätet, energieffektivisering och Internet of Energy.

  1. Bygg ut det svenska transmissionsnätet. Vårt nät är ett av världens äldsta och i behov av modernisering. Det behöver också förstärkas för att kunna hantera mer väderberoende produktion.
  2. Energieffektivisering är ett av de viktigaste områdena att fortsätta utveckla, både för ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan. Motorer står till exempel för 28 procent av den globala energiförbrukningen. Genom att använda ABB:s frekvensomriktare kan man spara upp till 80 procent av motorns energiförbrukning. Och våra energieffektiva transformatorer kan minska transformatorförlusterna i svenska transmissions- och distributionsnät med upp till 50 procent, motsvarande en kostnad på en miljard kronor.
  3. Internet blir allt viktigare i energivärlden, en trend som definitivt bör främjas. Genom sensorer, kommunikationsteknik, inbyggda system och automation kan vi arbeta mer proaktivt, förutspå driftproblem och prognostisera framtida flaskhalsar i nätet, samt övervaka och underhålla åldrande utrustning så effektivt som möjligt. Och vi kan utveckla framtidens smarta system.

Det här är tre exempel, men frågeställningarna är många fler. Energikommissionen har ett omfattande och mycket viktigt arbete framför sig. Det är ett arbete som bör göras i nära samarbete och dialog med alla berörda parter, från myndigheter och aktörer inom energisektorn, till industri och entreprenörer. Tillsammans kan vi vara med och lägga grunden för en framtida energipolitik som värnar konkurrenskraften, jobben, exporten och klimatet!

Categories and Tags
About the author

Per Eckemark

Divisionschef för Power Systems i Sverige sedan 2012 . Började på ABB 1993 som trainee och sedan dess har jag arbetat i olika ledande positioner inom Power Systems samt inom division Process Automation. På fritiden ägnar jag mig åt familjen och jag är också sportintresserad.
Comment on this article