Transformatorns livslängdskostnad avgörs redan i förfrågan

Fotograf: Hasse Eriksson

Transformatorn är hjärtat i elnätet, men det beaktas sällan fullt ut vid val av transformator. Priset man ofta får betala är högre livslängdskostnad.

De stora kostnaderna att ta hänsyn till under en transformators livslängd är inköpspris, energiförlustkostnader och stilleståndskostnader. Vad en transformator kommer att kosta under sin livstid kan variera stort och är ofta ett resultat av vad man som köpare specificerar och värdesätter i sin förfrågan och hur man beräknar transformatorns energiförluster. Bristfälliga förfrågningsunderlag riskerar att flytta kostnaderna från Capex– till Opex-sidan i företaget och därmed öka den totala livslängdskostnaden.

Stöd för bättre upphandlingar

Att göra bra transformatorupphandlingar är en konst i sig. Det är därför ingen slump att Cigré (International Council on Large Electric Systems) har tagit fram guider som beskriver hur man skriver bra kravspecifikationer, hur man utvärderar en transformatordesign och hur man bedömer en leverantörs förmåga att leverera. Guiderna hänvisar till transformatornormen IEC60076 och ger ett omfattande stöd för att göra bättre upphandlingar, vilket i sin tur ska minimera kvalitets- och driftproblem samt transformatorns livslängdskostnad.

Värdera kvalitet och energiförluster

Att uppskatta kostnader för bristande kvalitet är svårt, men det vi vet är att 28% av de transformatorer som testades av KEMA (Holland) mellan åren 1996-2009 inte klarade ett kortslutningstest, vilket en transformator ska klara enligt IEC 60076. Detta är mycket dåliga resultat för både tillverkare och hela marknaden. Vi vet också att ett transformatorhaveri ställer till stora problem, inte enbart stora kostnader. Detta är skäl nog till att ställa tydligare krav, att verifiera att kraven uppfylls och värdera kvalitet högt vid sina upphandlingar.

Något som går att sätta pris på inför ett transformatorköp är energiförlustkostnaderna. Beroende på kalkylränta, livslängd, uppskattat energipris över livslängden och belastningsgrad kan man tjäna in investeringen av en lågförlusttransformator på så kort tid som 4-6 år. Därefter innebär lågförlusttransformatorn en ren vinst under resten av transformatorns livslängd, det vill säga i ytterligare cirka 35 år.

Det är idag en självklarhet för många att vid upphandlingen beakta kostnaderna för energiförlusterna i transformatorn, men sättet att räkna ut kostnaderna varierar. Vi ser ofta att energiförlustkostnaderna blir orimligt låga vilket ofta är ett resultat av att man väljer att sätta energipriset konstant under transformatorns hela livslängd. Men faktum är att energipriset har ökat med 300 procent de senaste 10-12 åren och att energipriset inte skulle öka på 40 år är orimligt.

EU:s ekodesigndirektiv

I det nya Ekodesigndirektivet säger man att energiförlustkostnaden ska baseras på ett genomsnittligt energipris under livslängden och inte dagens rådande energipris. Det borde bli mer fel än rätt i livslängdskalkylen att inte räkna med ett genomsnittligt energipris över hela livslängden. En energiprisökning på 1 procent per år under 40 år ger en ökning av energiförlustkostnaderna med cirka 24 procent under transformatorns livslängd. En liten årlig energiprisökning har alltså en stor inverkan på livslängdskostnaden.

Given vinst på kort sikt

Att värdesätta kvalitet och energieffektivitet är generellt något som kostar mer vid inköpstillfället och återbetalningen sker inte under det första kvartalet, men vinsten är given redan på kort sikt. I och med den nya elnätsregleringen som träder i kraft 2016 kommer dessutom lägre förluster i transformatorer att gynna minskningen av förluster i det egna elnätet och intäktsramarna för elnätsbolagen.

För ekonomin, miljön, säkerheten och samhället rekommenderar vi starkt – att vid val av transformator – sätta fokus på tydliga tekniska specifikationer, noggrann bedömning av transformatorer och transformatorleverantörer samt mer realistisk beräkning av energiförlustkostnaderna. En bra investering börjar redan i samband med förfrågningsunderlaget!

Categories and Tags
About the author

Bo Silversten

Efter några lärorika år på ABB:s reläfabrik i Västerås i början av 80-talet, fortsatte jag i 20 år som försäljare av kraftprodukter och -system inom ABB:s svenska försäljning. Sedan 2004 är jag marknadschef för ABB:s transformatorer på den svenska marknaden. Jag arbetar också med energieffektiva kraftprodukter inom ABB.
Comment on this article