Samarbete mellan industri, skola och universitet stärker Sveriges konkurrenskraft

Ensam är inte stark. I synnerhet inte när det gäller att utveckla ett helt land i rätt riktning.

Därför måste näringsliv, skolor och universitet samarbeta för att Sveriges industri ska behålla och stärka sin konkurrenskraft.

Inom ABB behöver vi fler ingenjörer. Det gäller inom alla områden: produktion, försäljning, projektgenomförande, forskning och utveckling. Möjligheten att kunna anställa välutbildade ingenjörer och tekniker är direkt avgörande för vår framtid, men det krävs ett utbildningssystem som är effektivt och ger människor en kvalitativ utbildning som gör dem kompetenta, kreativa och väl rustade för arbetsmarknaden.

Dit når vi genom samverkan, både inom grundutbildning och forskning. För att stärka vår samverkan har vi nyligen ingått samarbetsavtal med tre universitet och högskolor i Sverige, och planerar två till under det kommande året. Vår University Relations-satsning är viktig då vi knyter närmare band med universitet och högskolor. Tillsammans med lärosätena enas vi om ett strategiskt partnerskap för långsiktiga utbildnings- och forskningsfrågor.

Att allt fler företag globaliseras innebär att de inte längre har samma nationella kopplingar – forskningen flyttar dit kompetensen finns. För att se till att Sverige även fortsättningsvis är ett land i framkant krävs att industrirelevant forskning prioriteras. Vi måste behålla hög teknisk kompetens och stärka industrins globala konkurrenskraft.

I den företagsnära forskningen tillför industri och akademi olika saker. Akademin står för det nyfikna och vi tillför influenser från marknaden. Och det är precis i skärningspunkten mellan dessa som samverkan blir som bäst.

Det gäller att hitta dessa skärningspunkter och korsbefruktningar på så många ställen som möjligt. Därför ser vi positivt på att våra medarbetare verkar som adjungerade professorer och forskningshandledare vid universitet och högskolor. Vi får veta vad som händer inom forskningen, samtidigt som vi tillför industrirelevans. Vi skulle gärna se att fler forskare vid högskolor och universitet fanns hos oss en viss del av sin tid.

För om vi kan arbeta tillsammans – med gemensamma mål – då tar vi ett viktigt kliv mot ökad konkurrenskraft och ett starkare Sverige.

Categories and Tags
About the author

Helena Malmqvist

Jag arbetar på Corporate Research och ansvarar för att samordna den externa forskning ABB har i Sverige. Mitt arbete innebär att vara aktiv i olika roller på universitet och högskolor och att vara engagerad i svensk forskningspolitik.
Comment on this article