Tulevaisuuden digitaalinen sairaala on totta jo nyt

Tulevaisuuden sairaala tarvitsee älykkään ja kyberturvallisen sähköjärjestelmän. Digitaalisuutta voidaan hyödyntää entistä laajemmin tukemaan prosessikriittisten toimintojen parempaa, turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa hallintaa. Uuden teknologian avulla jopa sairaalaan muuttaminen virtuaaliseksi voimalaksi onnistuu.

Tulevaisuuden älykästä sairaa­laa ei voi rakentaa menneisyyden sähköjär­jestelmällä. Koko sairaalan teknisenä sydämenä toimii digitaalista kyvykkyyttä hyödyntävä sähkön pääjakelu- ja varavoimajärjestelmä. Sähköjärjestelmien tietolii­kennettä koskevan IEC 61850-standardin avulla esimerkiksi älykkäiden sähkön­jakelulaitteiden ja -komponenttien välinen re­aaliaikainen kommunikointi, diagnostiikka ja seuraaminen on mahdollista. Sensoriteknologian avulla voidaan kehittää sairaalan keski- ja pienjännitejakelujärjestelmiä henkilöturvallisemmiksi ja hoitaa niiden operointia energiatehokkaammin pienemmällä hiilijalanjäljellä. Sairaalan teknistä sydäntä eli sähkön pääjakelu- ja varavoimajärjestelmää on kyettävä valvomaan, ohjaamaan ja operoimaan reaaliaikaisesti tehokkaasti ja turvallisesti omalla tähän tarkoitukseen kehitetyllä automaatioratkaisulla.

Kyberturvallisuutta vaaditaan kaikissa elinkaaren vaiheissa

Sairaala on prosessikriittinen laitos, joka on täynnä älykkäitä digitaalisia laitteita ja jär­jestelmiä. Vaativassa toimintaympäristössä on hyvä huomioida monitasoinen suojaus erillisillä itsenäisillä suojauskerroksilla sitä mukaa kun IT-ja OT-integraatio ja autonomia yleistyvät. Meillä ABB:llä kyberturvallisuus otetaan huomioon tuottei­den ja järjestelmien elinkaaren kaikissa vai­heissa, niin teknisissä ratkaisuissa kuin toi­mintatavoissa. Kyberturvallisuutta edistävät perustoimenpiteet sisältyvät nykyään ABB:n kaikkiin uusiin toimituksiin. Näin pystymme takaamaan tietojen luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden toimituksen aikana ja luomaan toimitukselle ABB:n standardien mukaisen kyberturvallisuuden minimitason.  

Kyberturvallisuuden lisäksi sairaalan teknisen johdon, sähkökäytönjohta­jien ja operoinnista vastaavien haaste on mm. käytettävyyden turvaaminen kai­kissa olosuhteissa. Kriittisiä teknisiä järjestelmiä on pystyttävä operoimaan reaaliaikaisesti yhä tehok­kaammin ja turvallisemmin. Jo nyt reaaliaikainen tilannekuva ja nopea vian paikallistaminen on mahdollista esimerkiksi sähköjakelussa. Kun järjestelmien valvontaa ja operointia hoidetaan reaaliaikaisesti, on myös teknisten järjestelmien elinkaaren hallinta sekä omaisuuden hallinta ja investointien ohjaus helpompaa.

Sairaala virtuaalisena voimalana?

Sairaalat ovat maailman toiseksi energiainten­siivisimpiä rakennuksia, jotka kuluttavat merkittävästi energiaa sisältäen mm. kaukolämpöä, kaukojäähdytystä, sähköä sekä sairaaloiden omassa höyryn-, lämmön-, ja varavoimasähköntuotannossa käytettävää kevyttä polttoöljyä ja maakaasua. Energian tarve ja kulutus lisääntyvät edelleen energiaintensiivisissä toiminnoissa. Voisiko sairaala hallita ja optimoida tehokkaammin kokonaisenergiatasettaan niin, että toimintakus­tannukset, ympäristövaikutukset ja hiilija­lanjälki pienenisivät? Uskon, että tämä on mahdollista. Visiomme mukaan sairaaloiden kokonaisenergiankulutusta voidaan pienentää ja optimoida ottamalla käyttöön uudet innovatiiviset ratkaisut, joissa infrastruktuurit ja teknologiat integroidaan automaation avulla. Sairaalan olisi mahdollista toimia jopa virtuaalisena voimalana, joka yhdistäisi hajautetun tuotannon, ohjattavat kuormat ja kulutuksen hallinnan aktiiviseen toimintaan energiamarkkinoilla. Teknologiaratkaisumme, ABB Ability™ Energy Management for Sites, tukee näitä tavoitteita.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Timo Kontturi

Toimin Data Center -toimialavastaavana Suomen ABB:llä. Kehitän paikallisille ICT-yhtiöille ja konesalioperoijille suunnattua teknologia- ja palvelukokonaisuuttamme yhteistyössä globaalin ja paikallisen organisaatiomme kanssa. Työni on erittäin dynaamista, innostavaa, mielenkiintoista ja poikkitieteellistä digitaalisen vallankumouksen ytimessä sisältäen muun muassa strategista ja taktista markkinointia, teknologia- ja palvelukonseptien kehittämistä, myynnin johtamista, kansainvälisten ja paikallisten asiakkaiden sekä sidosryhmien tapaamisia. Olen työskennellyt ABB:llä vuodesta 2001 lähtien liiketoiminnan kehittämisen, markkinoinnin ja myynnin eri tehtävissä erittäin kansainvälisessä kehyksessä. Koulutustaustani on kansainvälinen liiketoiminta. Työssäni innostaa sen kansainvälisyys ja eri kulttuurit, dynaamisuus ja uuden kehittäminen.
Kommentoi