Neljä tapaa vahvistaa Suomen asemaa digitaalisessa vallankumouksessa

Suomen teollinen perusta, vienti ja asema globaalissa kilpailussa muuttuvat. Kehitystä vauhdittaa digitaalinen vallankumous, jonka ytimessä ovat konesalit.

Voisiko konesalien ympärille synnyttää uusia vahvasti suomalaiseen teknologia- ja palveluosaamiseen perustuvia ekosysteemejä, liiketoimintamalleja, korkean jalostusarvon työpaikkoja sekä teknologia- että palveluvientituotteita? Mielestäni kyllä. Suomen asemaa  digitaalisen vallankumouksen globaalissa kilpajuoksussa voidaan vahvistaa seuraavin keinoin:

1. Suomalaisten ICT- ja teknologiayritysten sekä oppilaitosten pooli 

Suomessa on vahva ICT-osaamispohja, jota voitaisiin hyödyntää poikkitieteellisellä verkottumisella suomalaisten ICT- ja teollisuusyritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen kesken tavoitteena uuden synnyttäminen tutkimuksen, tuotekehityksen ja yhteistyön keinoin. Teemoina voisivat olla vaikkapa teolliseen internetiin, uusiutuviin energioihin, energiatehokkuuteen, konesalien energiatehokkuutta korostaviin infra- ja IT- teknologioihin ja palveluihin, älykkääseen liikenteeseen sekä älykoteihin liittyvät osaamisalueet ja konseptit.

 

2. Suomesta globaali tietoliikenteen keskus, IT-hub, jota tukee uudenlainen ekosysteemi

Maailmalla tällä hetkellä sijaitsevat tietoliikenteen kansainväliset keskukset, kuten Dublin, Lontoo ja Amsterdam ovat synnyttäneet ympärilleen merkittävän huippuluokan teknologiaa sisältävän konesalikeskittymän ja houkutelleet kansainvälisiä investointeja, mutta samalla myös tutkimusta, tuotekehitystä ja korkean jalostusarvon työpaikkoja sekä palveluvientiä.

Suomen päätös rakentaa tietoliikennekaapeli Itämeren poikki Saksaan antaa meille erinomaisen mahdollisuuden kääntää investointivirtaa Suomeen päin samalla kun kehitämme innovatiivisesti uutta globaalia ICT-ekosysteemiä vahvasti suomalaisin voimin. Mielestäni erinomainen esimerkki toiselta toimalalta, jossa on onnistuttu hyödyntämään globaalin hubin käsitettä, on Aviapoliksen alue, joka toimii kansainvälisen lentoliikenteen solmukohtana ja on synnyttänyt ympärilleen merkittävästi investointeja ja palveluita.

 

3. Uudenlaiset liiketoimintamallit ja -konsepit

Konesalit ovat muuttumassa megaluokan digitaalisiksi tehtaiksi, joiden suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto ja testaus sekä operointi samoin kuin tutkimus ja tuotekehitys synnyttävät korkean jalostusarvon työpaikkoja koko arvoketjussa. Näin on jo käynyt edellä mainituissa kansainvälisissä tietoliikennekeskuksissa. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että digitaalisen talouden ja konesalien ympärille syntyviä teknologia- ja palveluratkaisuja kehitetään kaikkialla maailmassa ja tuodaan tällä hetkellä enenevässä määrin valmiina ratkaisuina Suomeen. Miksi emme tekisi samaa suomalaisin voimin?

 

4. Vahvempi digitaalisen teollisuuden teknologia- ja palveluvienti

Uusimpien tilastojen mukaan Suomen palveluviennin osuus oli viime vuonna 24 prosenttia kaikesta viennistä samalla kun tavaravienti supistui. Aalto-yliopiston taloustieteen professorin Matti Pohjolan laskelmien mukaan etenkin digitaalisten palveluiden osuus palveluviennistämme lisääntyy.

Yksi  digitaaliseen vallankumoukseen liittyvä viennin avaus voisi olla suomalaiseen teknologiaan ja osaamiseen perustuva vahvasti uusiutuviin energioihin tukeutuva energiatehokas teollisen mittakaavan konesaliratkaisu, jossa koko arvoketju suunnittelusta konesalin reaaliaikaiseen operointiin olisi tuotteistettu kansainväliseksi vientituotteeksi. Toinen mielenkiintoinen mahdollisuus on älykkääseen liikenteeseen ja koteihin liittyvä asiantuntijaosaaminen, ohjelmistot ja laitteet.

 

Suomi tarvitsee uudistumista ja edelläkävijiyttä. Tehdään digitaalisesta vallankumouksesta Suomelle uusi kasvualue ja tehdään se yhdessä ennen kuin kilpailijamaat vievät potin.

Kategoriat and Avainsanat
Tietoja kirjoittajasta

Timo Kontturi

Toimin Data Center -toimialavastaavana Suomen ABB:llä. Kehitän paikallisille ICT-yhtiöille ja konesalioperoijille suunnattua teknologia- ja palvelukokonaisuuttamme yhteistyössä globaalin ja paikallisen organisaatiomme kanssa. Työni on erittäin dynaamista, innostavaa, mielenkiintoista ja poikkitieteellistä digitaalisen vallankumouksen ytimessä sisältäen muun muassa strategista ja taktista markkinointia, teknologia- ja palvelukonseptien kehittämistä, myynnin johtamista, kansainvälisten ja paikallisten asiakkaiden sekä sidosryhmien tapaamisia. Olen työskennellyt ABB:llä vuodesta 2001 lähtien liiketoiminnan kehittämisen, markkinoinnin ja myynnin eri tehtävissä erittäin kansainvälisessä kehyksessä. Koulutustaustani on kansainvälinen liiketoiminta. Työssäni innostaa sen kansainvälisyys ja eri kulttuurit, dynaamisuus ja uuden kehittäminen.
Kommentoi