Budoucnost obnovitelných zdrojů na křídlech české energetiky

Tak jako ve všech zemích světa, i v ČR představuje energetický průmysl strategicky důležité odvětví.

Hlavní roli hraje elektrická energie vyráběná z fosilních zdrojů – převážně hnědého (42%) a černého (6%) uhlí. Následuje výroba v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín (35%). Na obnovitelné zdroje připadá z celkového množství vyrobené energie asi 11%. Do širšího pojetí energetiky nicméně spadá také těžba surovin, teplárenství a produkce paliv.

Základ české energetiky, i přes změny v majetkové struktuře, k nimž došlo po roce 1989, tak tvoří tradiční energetický mix – převážně velké uhelné a jaderné elektrárny s výkony v rozsahu stovek až tisíců MW, doplněné při větším zatížení menšími uhelnými a plynovými elektrárnami či vodními přečerpávacími elektrárnami.

Moderní energetika se v budoucnu bude zasazovat převážně o bezemisní výrobu a decentralizaci, a to jednak ze strany EU, ale i dalších odborníků. Dekarbonizace bude právě budoucí prioritou nejen české energetiky, ale i energetiky světové. S tím souhlasí i znění zásadních dokumentů, zejména nedávno revidované Státní energetické koncepce, jež se v souvislosti s dekarbonizací vedle podpory obnovitelných zdrojů energie zasazuje o rozvoj jaderné energetiky a hledání cest k jejímu financování. Optimalizovaný scénář počítá s provozem stávajících bloků jaderné elektrárny Dukovany do roku 2035 až 2037. Ve stejné době se předpokládá spuštění 2 nových 1 200MW bloků v této lokalitě, v letech 2039 a 2042 následně dvou dalších bloků o stejném výkonu v lokalitě Temelín.

V současné době je však pohled našich politiků na financování jaderné energetiky stále nejednotný a není jisté rozhodnutí o případné dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Jelikož při snaze o snižování uhlíkatých emisí budou určitě hrát svou roli také obnovitelné zdroje energie (OZE), tak je stále třeba si uvědomit i nevýhody a omezení takto využívané energie, kdy je problémem hlavně závislost na přírodních vlivech, což z tohoto konceptu tvoří velmi nepředvídatelný zdroj.

Zatímco u jaderných elektráren je tento koeficient přes 79 procent, u větrných elektráren dosahuje jen necelých 13%. Je proto třeba být připraven a mít v rámci energetického mixu zajištěny zdroje, schopné vykrýt chybějící dodávky OZE (např. když nesvítí slunce nebo nefouká vítr).

Významné využívání OZE v ČR nelze očekávat ani z důvodu nevhodných geografických podmínek. V současné době má podle údajů ČEZ – možná překvapivě – největší potenciál vodní energetika (např. ČEZ z ní získává 83 % veškeré obnovitelné energie). Nadějně se jeví také spalování biomasy, jehož rozšíření ale brzdí nestálé legislativní podmínky.

Avšak je jasné, že využívání obnovitelných zdrojů energie, společně s energií jadernou a dekarbonizací je krok správným směrem.

Kategorie and Klíčová slova
O autorovi

Vladimír Lexa

Technické studium – Střední průmyslová škola elektrotechnická, obor měření a regulace, ukončení 1975. Vysoké učení technické, FEL, obor technická kybernetika, ukončení 1980. Po ukončení studia nastoupil do společnosti Elektropřístroj Modřany, kde pracoval v oddělení R&D. Svoji kariéru v ABB zahájil v roce 2002 v oblasti prodeje průmyslových výrobků a řešení. V letech 2001 až 2004 zastával pozici Sales Area Manager ve výrobním závodě vn měničů frekvence ve švýcarském Turgi. Po návratu do ABB s.r.o. se věnuje prodeji elektrických pohonů v současné funkci Expert Account Manager pro klíčové zákazníky ABB v oblasti energetiky.
Přidat komentář k tomuto článku