LEF

Met elkaar zitten we midden in een energietransitie.

De komende decennia gaan we over naar wonen zonder aardgas. Eigenlijk is het nog helemaal niet zo heel lang geleden dat iedereen overging van kolen naar aardgas. In de jaren zestig werd bijna heel Nederland aangesloten op het aardgasnet. Zo’n transitie is een hele operatie die vraagt om het maken van fundamentele keuzes. Het energielandschap verandert en dat roept nieuwe vragen op. Hoeveel energie is er beschikbaar en hoe gebruiken we dit slim? Kunnen we wat we overdag opwekken ook overdag gebruiken? Worden dag- en nachttarieven op den duur omgedraaid? En is ons huidige energienetwerk wel geschikt?

LEF tonen

Het is bijna onmogelijk om deze vragen op dit moment al te beantwoorden. Met elkaar zullen we de ontdekkingsreis moeten aangaan. Ons huidige centrale energienetwerk zal meer en meer veranderen in een decentraal netwerk. Hierdoor is het noodzakelijk om op een andere manier naar vraag en aanbod te kijken. Dit vraagt om pioniers, om mensen en bedrijven die LEF tonen en vooruitstrevend willen zijn om zodoende te ontdekken wat wel en wat niet werkt.

LEF in Hoog Dalem – Zo lokaal kan energie zijn

Een 15-tal huishoudens in de wijk Hoog Dalem (Gorinchem) heeft LEF getoond, met elkaar zijn deze bewoners een lokale energiemarkt gestart. Dat is mogelijk gemaakt door ABB, Energy21, i.LECO en Stedin. Dit energieproject heeft een aantal duidelijke leerdoelen. Hoeveel flexibiliteit kan er in de lokale markt beschikbaar gemaakt worden? Hoe goed lukt het om hiermee vraag en aanbod lokaal op elkaar af te stemmen? Levert dit een schaalbare business case op?  En is die op veel meer locaties in Nederland toepasbaar? Onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen aan hard- en software ter verbetering van het project is eveneens een leerdoel. Zo wordt bekeken welke data vanuit de woningen voor zowel bewoners als netbeheerders en fabrikanten relevant zijn om de lokale energiemarkt goed te beheren.

Het energienet verslimmen, daar gaan we voor met LEF in Hoog Dalem! De praktijkproef waarbij huishoudens één energie community vormen. Deze community gebruikt de energie die samen wordt opgewekt en direct onderling wordt uitgewisseld en afgerekend. LEF staat niet alleen voor Lokaal, Energie en Flexibiliteit, het is ook wat de betrokkenen tonen door mee te doen aan dit vooruitstrevende energieproject. Met LEF wekken huishoudens zoveel mogelijk zelf energie op, maar is er meer energie nodig dan dat er wordt opgewekt, dan krijgen zij gewoon energievoorziening van het bestaande net.

Lees hier het officiële persbericht over LEF in Hoog Dalem.

LEF in de toekomst

Daar waar bedrijven op dit moment erg ver zijn als het gaat om nieuwe technologieën en digitalisering is het juist van groot belang om de aansluiting te houden (of te zoeken) richting de bewoners. Alleen op deze manier zorgen we ervoor dat draagvlak ontstaat. In de huidige discussies gaat het vooral om welke techniek het beste is en wat de kosten zijn van al deze techniek. In die discussie buitelen voor- en tegenstanders van deze technieken over elkaar heen. Dat doet geen goed aan het creëren van draagvlak. Mensen nemen hierdoor een afwachtende houding aan en stellen maatregelen die een bijdrage aan de energietransitie uit. Dit is een gemiste kans voor zowel de bewoner als de bedrijven. Laten we in de toekomst ook met elkaar LEF tonen, blijf kritisch als het gaat over de beste oplossing voor die specifieke situatie maar laten we vooral energie steken in mensen en bedrijven die LEF tonen. Blijf openstaan om deze kennis en ervaringen te delen, zo leren we met elkaar wat wel en wat niet werkt. Hierdoor kunnen we met elkaar de uitdagingen die deze energietransitie met zich meebrengt oplossen en samen werken aan een schonere toekomst.

Categorieën and Labels
Over de auteur

Kees Jan 't Mannetje

Duurzaamheid en bewustwording worden steeds belangrijker. De energietransitie is in volle gang. Kees Jan ’t Mannetje werkt sinds 2004 bij ABB. In zijn rol als Business Development Specialist volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie op de voet. Zijn expertise: digitalisering in combinatie met sociale innovatie waarbij zijn interesse ligt bij nieuwe technologieën. In de praktijk betekent dit dat hij werkt aan nieuwe businessmodellen en -concepten rondom Smart Energy Management. Daarnaast was hij betrokken bij het ontwikkelen van de energieprestatie monitoringnorm en een proeftuin voor het opzetten van een lokale energiemarkt waarbij techniek, digitalisering en sociale innovatie samenkomen. Als spreker weet hij de mensen te inspireren over onderwerpen als het nieuwe energielandschap, de rol van digitalisering hierin en welke impact sociale innovatie heeft.
Verwante verhalen
Opmerking bij dit artikel plaatsen