Дефектнотоковите защити от тип B. Какво е важното, което трябва да знаем за тях?

Дефектнотоковите защити тип B притежават два последователно включени феромагнитни тороида

Диференциалнотоковите, или дефектнотоковите защити (ДТЗ), са защитни апарати, които се монтират в електрическите табла, за да предпазват хората от поражения от електрически ток. ДТЗ от типа A и AC, които отговарят на стандартите IEC/EN 61008 и IEC/EN 61009, са подходящи за повечето битови приложения. Но нарастващото използване на силова електроника – в битовите уреди може да бъде причина за появата на постояннотокови съставки във възникващите при повреда на изолацията токове на утечка. Наличието на постояннотокови съставки (независимо от честотата на появяването им) може да предизвика смущения в работата на ДТЗ тип АС и А и да стане причина за изключване при стойности на тока на утечка, по-високи от заложения фабрично праг на задействане. Подобни явления се наблюдават при пробив на изолацията, когато токът на утечка включва пулсиращи постояннотокови съставки на или ток с висока честота.

Дефектнотоковите защити тип В

За решаването на тези проблеми през 1990 г. са въведени ДТЗ тип B, като за пръв път те са включени в първото издание на стандарта IEC 62423 от 2007 г., а през последните години бяха представени и ДТЗ тип F с междинни характеристики между тип A и тип B.

Второто издание на стандарта IEC EN / 62423 от 2013 г. за ДТЗ тип F и B, със и без вградена защита от свръхтокове за битови и други подобни приложения, съдържа няколко малки изменения в изискванията за ДТЗ тип B. Той въвежда също и двуполюсни ДТЗ тип B и ДТЗ тип F, които не са включени в предходното издание на стандарта. IEC 62423, може да се разглежда само заедно с IEC 61008-1 (за ДТЗ без вградена защита от свръхтокове) и IEC 61009-1 (за ДТЗ-блоко и ДТЗ с вградена защита от свръхтокове), което означава, че ДТЗ тип B трябва да отговарят и на всички предписания на IEC 61008/9.

Дефектнотоковите защити тип B, които отговарят на най-новото издание на IEC/EN 62423, могат да бъдат идентифицирани по маркировката (вж. фигура 1), чиито графики изобразяват различните форми на диференциален ток”t”, за които е предназначена ДТЗ тип B.

Принцип на действие на дефектнотокови защити тип В

Дефектнотоковите защити тип B, които са произведени в съответствие със стандарта IEC/EN 62423, притежават два последователно включени феромагнитни тороида: първият реагира на появата на променлив и пулсиращ диференциален ток, а другият – на появата на диференциален ток с постояннотокови съставки. Първият тороид работи както при конвенционална ДТЗ тип A или тип AC: появата на диференциален синусоидален ток с мрежовата честота, предизвиква задействане на изпълнителния механизъм и изключване на защитата.
Работата на втория тороид е базирана на магнитното насищане на феромагнитен материал. Към вторичната намотка постоянно се подава променливо напрежение, което да намагнетизира материала. Електронен модул следи промените на индуктивността на вторичната намотка. Наличието на постоянен диференциален ток намагнетизира материала и той променя своята магнитна проницаемост. Електронният модул генерира сигнал, който задейства изпълнителния механизъм и води до изключване на защитата.

Области на приложение на ДТЗ тип В
Дефектнотоковите защити тип B са подходящи за защита на товари с нелинейна характеристика, които при земно съединение могат да генерират токове на земно съединение с високи пулсиращи съставки на постоянен ток (повече от 6 mA) и/или висока честота, които са показани на фигура 2.

По същество това са:

 • Токоизправители, трифазни или двуфазни (1, 2, 3);
 • Еднополупериодни токоизправители с висок коефициент на изглаждане (4);
 • Токоизправители с активна корекция на фактора на мощността(PFC) (5);
 • Генератори за постоянен ток, постоянно свързани към променливотокови мрежи без галванично разделяне, например соларни панели (6);
 • Електрозадвижвания с честотно регулиране (7).

Основните типове оборудване, които съдържат такъв тип конфигурации, са:

 • Задвижвания с честотно регулиране на трифазни електродвигатели (индустриални машини, асансьори, перални машини и барабанни сушилни с трифазно захранване и др.)(вж. фигура 3);
 • Фотоволтаични инсталации (вж. фигура 4);
 • АВР и UPS системи (вж. фигура 5);
 • Зарядни системи за електрически превозни средства, захранвани с променлив ток (вж. фигура 6);
 • Постояннотокови задвижвания;
 • Честотни преобразуватели;
 • Медицинско оборудване за образна диагностика (компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и др.).
Категории and Етикети
За автора

Васил Такев

Васил Такев е Старши мениджър продажби на продукти ниско напрежение. Основните му професионални интереси са в областта на междуфирмените продажби; разпределителни табла НН и МСС; инсталации за промишлено електрозахранване; корекция на фактора на мощността и качество на електрозахранването.
Коментирай тази статия