АББ – доверен партньор при оценка на енергийната ефективност в промишлеността

Кандидатствайте по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия“ заедно с АББ

Намаляването на потреблението и премахването на загубите на енергия са ключови фактори, определящи възможностите за развитие пред съвременното производство, независимо дали става въпрос за голямо, средно или малко предприятие. Ефективността при използване на ресурси винаги е свързана с преки позитиви като оптимизиране на разходите и подобряването на конкурентоспособността на предприятията, но също така и с дългосрочно устойчиво и отговорно отношение към света, който споделяме. Именно затова и мерките за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък в световен мащаб все по-често са приоритет както на национално, така и на международно ниво.

Отворената за проекти през 2016 г. процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия“ на европейската програма ОПИК е още една възможност за българските предприятия да се възползват от финансови средства за изграждането на устойчиви системи за ефективност, а оттук и за реален икономически растеж.

Като световен лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване АББ разполага с експертизата и опита да бъде верен партньор на кандидатстващите предприятия при оценка на енергийната ефективност. Качествената оценка е именно важната първа стъпка при осъществяването на всички подобни проекти.

Заети с основната си дейност, клиентите рядко имат време да правят оценка на собствените си приложения, а тя е основа, върху която да се откроят ясно и точно всички нужни последващи инвестиции. Оценките за енергийна ефективност не представляват пълни енергийни одити, а се фокусират върху краен брой приложения, които могат да бъдат от полза за конкретния случай. Това от друга страна води до относително ниски разходи, които могат да доведат след себе си допълнително оптимизиране на бюджетите, но също така и нови бизнес възможности.

АББ предлага на своите партньори два типа оценка на енергийната ефективност:

 • Енергийна оценка;
 • Инженерна оценка на енергийната ефективност.

Първият тип, стандартна енергийна оценка, е фокусирана основно върху възможността за бърза, лесна приложимост и крайно ограничен бюджет при анализа на потенциалните приложения и обема на събираните данни. От друга страна инженерна оценка много по-прецизно измерва резултатите на част или всички приложения на терен и доказва спестяванията чрез измерване и записване на консумираната енергия преди и след инсталацията на новото оборудване.

И в двата случая инженерът на АББ, извършващ оценката:

 • Събира информация за инсталираните двигатели;
 • Определя приложенията с висока консумация на енергия – такива с променлив момент/скорост като помпи, компресори, вентилатори;
 • Записва старите двигатели с ниско КПД;
 • Избира макс. 3–5 приложения за обикновена оценка или макс. десет за инженерна оценка.

Анализът на данните и при двата типа оценки се осъществява чрез съвременен специализиран софтуер и се представя в стандартен доклад. Данните, включени в него са:

 • Доклад кои приложения могат да бъдат източник на най-големи икономии;
 • Резюме;
 • Оценка на текущата консумация на енергия;
 • Изчисляване на времето за изплащане на инвестициите;
 • Намаляване на CO2;
 • Преглед на възможностите за финансиране.

Оценките на енергийна ефективност включват също определяне на обема на последваща доставка с необходимите време и разходи за инсталиране и пускане, както и изчисляване на коректните параметри за оптимална енергийна ефективност. Всички тези действия предоставят максимално полезна информация, така че да може конкретната фирма да осъществи своя проект качествено и да получи желаните резултати.

Допълнителна информация и подробности за услугите, които предлага АББ във връзка с кандидатстването с проекти по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия“ на ОПИК, може да намерите тук.

 

Категории and Етикети
За автора

Васил Такев

Васил Такев е Старши мениджър продажби на продукти ниско напрежение. Основните му професионални интереси са в областта на междуфирмените продажби; разпределителни табла НН и МСС; инсталации за промишлено електрозахранване; корекция на фактора на мощността и качество на електрозахранването.
Коментирай тази статия